آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک جهت جابجایی چاه کشاورزی در کرمانشاه