آبیابی در روستای بایع کلا بهشهر | آب یابی با دستگاه