عملیات آب یابی برای اراضی کشاورزی در ماهیدشت کرمانشاه