تعیین میزان کف شکنی چاه کشاورزی روستای چهار طاق بن