سنگ شناسی آذرین رسوبی و دگرگونی در ارتباط با ذخائر آبی