اهداف و فعالیت های شرکت در دو زمینه اصلی طبقه بندی می گردند:

1- آبیابی که شامل مواردی همچون تعیین بهترین محل جهت حفر چاه آب، تعیین مناسبترین عمق جهت حفاری چاه آب، تعیین میزان کف شکنی و جابجایی چاه، مشخص نمودن عمق آب شور و … از طریق روش های ژئوالکتریک و الکترومغناطیس می باشد.

2- ویدئومتری که شامل پیمایش چاه های آب با تجهیزات ویدئومتری تک و چهار دوربینه، تعیین و تفسیر مشکلات و موانع آبدهی چاه ها،ارائه راهکار و اجرای آن جهت بازسازی و احیای چاه های متروکه، قدیمی و افزایش میزان آبدهی آنها

تلفن تماس: 09199281412