آبیابی در روستای سلیمان کلا ساری | آب یابی با دستگاه