تعیین عمق و ضخامت لایه های ریزشی چاه واقع در روستای کرچنگ