نوامبر 28, 2018

قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين 1384/4/22

ماده واحده – به وزارت نيرو ( شركت هاي آب منطقه اي سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان ) اجازه داده مي […]
نوامبر 28, 2018

‌قانون الحاق دو تبصره به ماده 43 قانون توزيع عادلانه آب1364/8/14

ماده واحده – تبصره‌هاي ذيل به ماده 43 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 مجلس شوراي اسلامي اضافه مي‌گردد. ‌تبصره 1 – در مواردي كه دولت […]
نوامبر 28, 2018

قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب1369/6/26

قانون تثبیت آب بهای زراعی ماده واحده ـ ازتاريخ تصويب اين قانون آب بهاء دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي […]
نوامبر 28, 2018

‌قانون الحاق سه تبصره به قانون توزيع عادلانه آب1361/12/16

ماده واحده – سه تبصره ذيل به ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب اضافه مي‌شود: ‌تبصره 1 – وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب […]
نوامبر 28, 2018

قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي1362/5/18

قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي تاريخ تصويب: 18/5/1362 ماده 1: از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر […]
نوامبر 28, 2018

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور1359/4/3

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359/4/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماده 1- هر كس از آب لوله كشي و […]
نوامبر 28, 2018

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۴۲۱۹۵/۰۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون […]
نوامبر 28, 2018

قانون اراضي مستحدث و ساحلي

قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب سال 1354/04/29 . قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز […]
نوامبر 28, 2018

قانون راجع به قنوات

قوانین مربوط به قنات ها مصوب سال 1309/06/06 در 9 ماده ماده اول : اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير و […]
نوامبر 28, 2018

قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي مصوب 1383/7/22

‌ قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از‌خشكسالي و يا سرمازدگي ماده 1 – به منظور كاهش مشكلات استانهائي كه از خشكسالي و يا […]
نوامبر 28, 2018

قانون تکمیلی قانون قنات ها مصوب سال 1310/06/13

ماده ذيل در تحت نمره 10 تصويب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهريور ماه 1309 اضافه مي‌شود. ماده 10 : هر گاه اشخاص […]
نوامبر 28, 2018

قانون مدني در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم